Plastika Jana Nepomuckého

Socha Jana Nepomuckého na vysokém architektonickém podstavci z konce 18. či začátku 19. století postavená před životickým zámkem byla v roce 1994 prohlášená za kulturní památku a zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek. V roce 2010 byla přemístěna do kostela Svaté Anny v Havířově. Dnes na jejím původním místě stojí kopie sochy a podstavce zhotovena podle jejího originálu.  

Jan či Johánek z Pomuka  byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.

Narodil se někdy kolem roku 1340 v Pomuku (dnešnímu Nepomuku), který náležel cisterciáckému klášteru.  Zastával úřad generálního vikáře, který již v 80. letech 14. století díky svým pravomocím hrál podstatnou roli ve správě arcibiskupství, v neklidné době sporu mezi arcibiskupem a králem. Po smrti opata kláštera v Kladrubech došlo k zásadnímu vývoji ve sporech o obsazování úřadů. Král totiž mínil vytvořit z kláštera nové biskupství obsazené sobě věrným biskupem a tím zmenšit arcibiskupovu moc. Jan však 10. března 1393 potvrdil nového opata. Spor o Kladruby a potvrzení této listiny bylo nejspíše hlavním důvodem, proč byl Jan zajat a umučen k smrti. Teprve 15. května roku 1715 pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg úspěšně zahájil beatifikační proces Jana Nepomuckého a v roce 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil Jana za blahoslaveného.

Osudy Jana z Pomuku nekončí jeho smrtí – legenda o jeho životě a především smrti prochází v průběhu dalších českých dějin velmi zajímavými a vrtkavými peripetiemi.