Aktivitu Jakuba Dobosze (ANO Havířov) vítáme

Rozhodně vítáme aktivitu pana Jakuba Dobosze (ANO Havířov), který jako jeden z mála politických zástupců vládnoucí koalice začal aktivněji komunikovat s občany města v záležitosti chystaného rychlostního koridoru, prolomil ledy mlčenlivosti a přinesl i nové informace, které zakončil nabídkou na položení dodatečných dotazů a ochotou nalézt odpovědi, nebo se na ně doptat.

Vážený pane Dobosz. Děkujeme za Vaši aktivitu i čas, který ji věnujete. Některé informace jsou pro nás nové, některé potvrzují to, co již víme z doslechu. Vaši nabídku z příspěvku na facebooku https://www.facebook.com/groups/zijivhavirove/permalink/706942703173913 "Pokud Vás napadne nějaký dotaz, na který jsem neuvedl zde v článku odpověď, napište do komentáře a já se poptám", rozhodně přijímáme a velmi rádi ji využijeme.

1. V prvé řádě vítáme skutečnost, že alespoň část přeložky, která byla doposud v oficiálních materiálech ŘSD prezentována jako S 24,5/100 (celková šířka 24,5 metrů) směrově rozdělená čtyřpruhová silnice po celé své délce, se v části Životic snižuje na úroveň S 11,5 (celková šířka 11,5 metrů), tedy o více, než polovinu původní šířky, což zajisté ovlivní i její maximální kapacitu a její negativní dopady. Navíc dochází k posunu dále od Osinek. Kdy mohou životičtí občané očekávat související změnu územního plánu, který byl připravován s rezervou pro silnici kategorie S 24,5/100 a s vedením trasy blíže k Osinkám?

2. V oficiálních materiálech ŘSD, platných k 11/19,  se uvádí "Na trase přeložky se nachází velký počet mostních objektů, z nichž pět je považováno za významné – jejich délka je více než 150 metrů", přičemž jako celková délka mostů je uvedena hodnota cca 3,75 km plus  700 metrů tunelu, což dělá více, než pětinu celé stavby. Vámi zveřejněné nové informace však uvádějí "Téměř po celé délce je plánováno stavět na zemi. Maximálně se cesta sem tam zakope pod zem nebo zařízne do terénu." Opravdu se tedy koncept nebo trasování změnily natolik výrazně, že již není potřeba budovat téměř 4 kilometry mostních konstrukcí a 700 metrů tunelu?

3. Zmiňujete silnici o jedenáctimetrové šířce a dodáváte: "Je to úplně stejná silnice jako třeba Padlých hrdinů nebo Nábřeží. Běžná silnice jakéhokoliv jiného místa ve městě." Ulice Padlých hrdinů má však šířku 6 metrů. Mohl byste prosím tuhle informaci ještě upřesnit? Možná to ale bude mít souvislost s tím, že v příspěvku chybně uvádíte jednopruhovou, ale dle ČSN 73 6101 spadá S 11,5 do kategorie dvoupruhových silnic, takže zde se jedná zřejmě jen o drobnost v podobě nesprávné orientace v technických specifikacích dané problematiky.

4. Uvádíte informaci, že komunikace povede přes pozemky kolem bývalých šachet. Dle veřejně dostupných materiálů, které dokumentují stav důlních děl, se jedná o místa kde v minulosti došlo k výrazným poklesům půdy a to až o 27 metrů. Je v technicko ekonomické studii zahrnut také geologický průzkum aktuálního stavu poddolovaného území? Jaká je vyčleněna finanční rezerva na vícenáklady, spojené s případnou geologickou stabilizací této části projektu?

5. Píšete "Nově přibude jeden pruh v obou směrech (Ostrava – Karviná), který bude veden podjezdem pod stávajícím rondelem". V bezprostřední blízkosti rondelu se však nachází Mokřad u Rondelu, který spadá do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Jedná se o biotop s vysokou hladinou spodní vody, na kterou je vázána vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Řeší ekonomická studie také případné vícenáklady na investice, které mohou vzniknout v případě, že hydrogeologický průzkum zjistí riziko poklesu spodních vod v oblasti a tím narušení ekosystému v chráněném území Natura 2000? V případě, že vámi uváděný podjezd nebude moci být z výše uvedených důvodu realizován, jakou současná technicko-ekonomická studie nabízí alternativu?

6. Vaše informace "Drastické navýšení počtu aut, kteří si budou zkracovat cestu po obchvatu mezi dálnicemi? Tak to už je úplně přitažené za vlasy. Už když se člověk zběžně na návrh podívá, jak je klikatý a dlouhý. Ani časově ani kilometrově to neuspoří člověku nic, spíše najede více kilometrů a to ještě po silnici s maximální rychlostí 90 km/h. Každý trošku logicky uvažující řidič raději zůstane na dálnici a v Třanovicích nesjede" je v přímém rozporu s oficiálně uváděnými informacemi Ministerstva dopravy a ŘSD "V dlouhodobém výhledu bude navrhovaná trasa silnice I/11 významným propojením mezi dokončenou dálnicí D1 (D47) a D48. Znamená to tedy, že studie navrhuje vyjmutí přeložky z nadregionálního dopravního skeletu západ-východ?

7. Jak budou chodci a cyklisté překonávat vybudovanou rychlostní komunikaci? Počítá studie s přechody se světelnou siganlizací, nebo se bude jednat o podchody, či nadchody?


Předem děkujeme za Vaše odpovědi.


Zdroj aktuálně platných informací ŘSD, aktualitovaný v listopadu 2019: 
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/138/infoletak_s11-havirov-tranovice.pdf