Piráti Havířov k plánovanému obchvatu města a prodloužení Dlouhé třídy

Hned na začátek je nutno předeslat, že i Havířov si zaslouží sofistikované řešení dopravní situace ve městě i okolí. Nicméně v rámci zmiňovaného projektu se to v mnoha ohledech takto vůbec nejeví. Vycházíme totiž z předpokladu, že pokud by se uvažovalo o stavbě podobného rázu, dojde s předstihem k jakési aktualizaci plánů výstavby s ohledem na aktuální situaci v dopravě a ve městě samotném. Rovněž bychom předpokládali, že na základě těchto nově získaných dat budeme stavět moderní infastrukturu a ne vytahovat desetiletím zaprášené vize.

Je potřeba pro město Havířov získat řádné informace a zapojit do klíčových rozhodnutí i ty, kterých se to skutečně týká. Máme na mysli samotné občany. Informace o tomto (plánované stavbě prodloužené Dlouhé a obchvatu Havířova) se ven dostávají stěží a je nepochopitelné, proč vedení města s občany nejen Životic, ale celého města o tak zásadní věci nikterak otevřeně nehovoří. Nelze se spokojit s tvrzením, že realizace je na hony daleko, ani s chlácholením o jistých zlepšujících faktorech po realizaci a už vůbec ne, že se ještě nic nestaví. O to lépe se pak ostatní mohou nařknout z manipulace a lží. Je to snadné, když pravdu formátuje ten, kdo je téměř jediným příjemcem informací a na jehož straně leží pro občany neprostupitelná informační hráz.

 

Postup podle nás by měl být následující:

  1. Otevřít komunikaci s veřejností – podat relevantní informace o důvodech, proč vést diskuzi o řešení a vizích.

  2. Aktualizovat data o dopravě ve městě spolu s odborníky analytiky i se zapojením veřejnosti a okolních obcí.

  1. Identifikovat na základě nových informací takové variantní řešení, které bude dopady provozu i výstavby na město samotné a jeho občany samotné minimalizovat. Vést o tomto diskuzi a jednat s Moravskoslezským krajem a dotčenými subjekty.

  1. Namísto povrchní komfortizace dopravy nabídnout systémové sofistikované urbanistické řešení, které uleví městu, ale ne za cenu způsobeného příkoří jinde. Realizovat takový projekt spolu s propojením řízení dopravy ve městě.

  1. Provést nutné změny a pořídit městu nový aktualizovaný Územní plán (ÚP).

 

Je zřejmé, že situace se markantně změnila za poslední tři desetiletí. Vývojem prošlo město i jeho okolí a stejným vývojem a změnami by měly procházet i naše plány a vize. Doby kdy se progres počítal na spálené tuny uhlí, vytavené tuny železa, vyrobené gigawatty apod. jsou dávno pryč. U takových a podobných projektů vzniká především potřeba je velmi citlivě zakomponovat do krajiny zejména v takto hustě osídlených oblastech. Bránit byť spontánně vzniklou klidovou zónu města, nezprůjezdňovat město, ale řešit možnosti, jak by se mu mohla tranzitní doprava vyhnout. Prodloužená Dlouhá třída nemá ani charakter kapacitního přivaděče. Role kapacitního přivaděče Dlouhé třídy a nutnost realizace je tedy spíše otázkou, než základním kamenem pro obchvat jako takový. Havířov se bez této části v řešení dopravní situace lehce obejde.

V neposlední řadě je třeba připomenout lokality a jejich ráz, který by se stavbou naprosto změnil a v mnoha ohledech degradoval. Cenné přírodní lokality, které nabízejí klimatizační účinek samotnému městu, bez kterého se město daleko hůře ochlazuje. Mnohé stabilní biotopy, přirozené biokoridory a hlavně relaxační odpočinkové místo, které šmahem a následně bagrem se změní v křiklavý úvod do autostrády a jde jednoznačně o naprosto necitlivý zásah do stabilizovaného, prosperujícího ekosystému a života mnohých občanů ve městě.

Rádi bychom také předeslali, že stojíme za demokratickými procesy a podporujeme prvky přímé demokracie. Právo na vlastní názor, myšlenky a sebeurčení jednotlivců stejně jako skupin obyvatel. Proto činnost obyvatel Životic a jejich spolku podporujeme. Jedná se o základní lidské právo, které by nemělo být potlačováno. Jejich konání je impulzem veřejnosti k činnosti města a výzvou k otevřenému veřejnému jednání. Prostor přesně pro takovou formu komunikace občanů s městem, kde si jsou přítomni naprosto rovni, tedy takovou, kterou si město i občané zaslouží