Žádost o stanovisko k přípravě stavby rychlostního koridoru a prodloužené Dlouhé třídy

Vážení zastupitelé,

jak již jistě víte, spolek Životice Sobě z.s. delší dobu poukazuje na možné negativní dopady plánovaných staveb prodloužené Dlouhé třídy a rychlostního koridoru (přeložky 1/11). Používáme přitom všechny možné a pro nás dostupné způsoby komunikace, počínaje tiskem a roznosem letáků, využitím mediálního prostoru, konče kontaktní kampaní spojenou s podpisy pod petici směřující proti těmto stavbám. Důvodem našeho snažení je přesvědčení z velkých negativních dopadů realizace těchto staveb na obyvatele města Havířov a likvidace části města Životice, tak jak ji dnes známe. Město Havířov nepatří mezi města, která jsou dotčená tranzitní dopravou (osobní i nákladní), výstavbou koridoru s následnou možností připojení bohumínské větve (R67) se však tato situace radikálně změní.

Za posledních dvacet let se mnohé v naši aglomeraci změnilo, úbytek obyvatelstva našeho města může být jedním z indikátorů těchto změn. Realizovala se celá řada dopravních staveb regionálního a národního významu (D1, D48, koridor třinecko, obchvat F-M…), v předrealizační fázi je odchvat města Karviné s výhledovým propojením na Český Těšín a Bohumín. V neposlední řadě došlo k útlumu těžby uhlí v ostravsko – karvinské pánvi. Zastavení hlubinné těžby otevírá možnosti trasování dopravních staveb přes území, které ještě před lety sloužilo výhradně pro dobývání nerostného bohatství.

Všechny tyto skutečnosti mají dle nás zásadní vliv na posouzení, zda je realizace uvedených dopravních staveb potřebná, případně zda dnes v území nejsou vhodnější plochy pro vedení těchto staveb. Cílem by měla být ochrana obyvatelstva před dopady staveb, ať už z pohledu technického, nebo z pohledu vlivů na životní prostředí.

Dovolujeme si Vás tímto způsobem oslovit o Vaše stanovisko a názor klubu zastupitelů k této problematice. Nemáme v plánu naši aktivitu nikterak omezit a utlumit. Jsme připraveni s Vámi na toto téma diskutovat a hledat společné řešení. Jako spolek se věnujeme i jiným ožehavým tématům, téma výstavby koridoru a prodloužené Dlouhé třídy je pro nás však zásadní.